NIEUWS


9 januari 2024

BUURTADVIES THERESIAKERK

Aanvullend op het verslag van het participatieproces (zie nieuwsbericht d.d. 11 december 2023) is het Buurtadvies Theresiakerk opgesteld. Dit Buurtadvies brengt de inbreng uit de wijk samen tot een aantal ambities, doelen en aandachtspunten voor het plan. In het Buurtadvies is aangegeven hoe deze zijn verwerkt in het ontwerp.
Via de link hieronder kunt u het Buurtadvies lezen.

Buurtadvies

 


11 december 2023

TERUGKOPPELING PARTICIPATIEMOMENTEN THERESIAKERK

In oktober en november hebben veel inwoners van Rustenburg-Oostbroek op verschillende manieren en momenten meegedacht over het nieuwe plan voor de Theresiakerk. Er werd enthousiast gereageerd op de ontwerpen! Inwoners zijn blij te zien dat de kerk aangepakt wordt en dat het historische karakter daarbij goed behouden blijft. Daarnaast is een aantal aandachtspunten en tips meegegeven voor de verdere uitwerking van het plan, bijvoorbeeld over de invulling van de maatschappelijke ruimte en het groen rondom de kerk.

Via de link hieronder treft u het verslag van de participatiemomenten aan. Binnenkort volgt ook het buurtadvies, waarin wordt toegelicht hoe de reacties vanuit de participatie zijn meegenomen in het ontwerp.

Verslag participatiemomenten.

 


03 november 2023

DANK VOOR HET MEEDENKEN!

De afgelopen weken zijn we in gesprek gegaan met Rustenburg-Oostbroek. Op 18 oktober vonden straatgesprekken plaats bij de oliebollenkraam voor de kerk. Op 1 november organiseerden we een inloopavond voor de buurt bij Wijkvereniging Zuiderpark. Daarnaast konden inwoners online reageren op het ontwerp via een vragenlijst.

De buurt ging in gesprek met architect Rijnboutt, verkeerskundig bureau Goudappel, met leden van de Plangroep en met de initiatiefnemers van het plan. Er was ruimte om ideeën aan te dragen over onder andere het ontwerp van de kerk, het groen om de kerk en de invulling van de maatschappelijke ruimte. De belangstelling en het enthousiasme bij beide momenten was groot. Ook via het online vragenformulier is veel gereageerd. Veel inwoners waren positief over de plannen en blij dat de kerk aangepakt wordt! Ook zijn er veel ideeën gedeeld over de invulling van de maatschappelijke ruimten.

We gaan nu aan de slag met een samenvatting van de opmerkingen en reacties. Hierin geven we aan hoe we met de reacties zijn omgegaan. We koppelen dit zo snel mogelijk aan u terug via deze website. De komende weken gaat de architect met uw inbreng aan de slag om het definitief ontwerp af te ronden.

 


10 oktober 2023

MEEDENKEN

Graag nodigen we u uit om mee te denken over het nieuwe ontwerp voor de Theresiakerk! De afgelopen jaren heeft ontwikkelaar Kavel Vastgoed samen met een Plangroep van vertegenwoordigers uit de wijk aan een nieuw ontwerp gewerkt. Dit ontwerp is nu klaar en lichten we graag toe. Zie ‘Denk Mee!’ hierboven, voor de mogelijkheden om mee te denken.

 


16 september 2021

IDEEËN BLIJVEN BINNENKOMEN

De gemeente en Kavel Vastgoed zijn in gesprek over de herontwikkeling van de Theresiakerk. We hopen hier binnenkort meer over te kunnen melden. Ondertussen blijven de ideeën vanuit de wijk binnenkomen. Tijd voor een update!

In totaal zijn er nu 41 reacties ontvangen. Daarvan zijn er 10 van initiatiefnemers die graag zelf aan de gang willen gaan, 24 komen met een idee en 7 zijn ‘overig’. Die laatste categorie bevat bijvoorbeeld suggesties over de verkeersafwikkeling of vragen over het proces.

De lijn van de reacties is nog ongeveer gelijk aan een de update die we in februari gaven. De meeste mensen zijn blij dat de kerk blijft staan, alhoewel er ook wel wijkbewoners zijn die liever nieuwe woningen zien op die plek. Niet iedereen is blij met de komst van een supermarkt, vooral vanwege de vrees voor verkeersoverlast. Er is onder de inzenders veel behoefte aan gezellige, laagdrempelige horeca, met een leuke extra functie. Iets cultureels, of ruimte voor workshops, of werkplekken. Er wordt opvallend vaak gesuggereerd om ook iets te doen met boeken: een leescafe, of uitleen. Onder de initiatiefnemers die zich gemeld hebben zijn er meerdere die een vorm van horeca zouden willen exploiteren, soms in bijzondere combinaties met andere functies zoals een werkplaats of expositieruimte.

De inzendingen met nieuwe ideeën zijn inmiddels langzaam opgedroogd. We halen binnenkort dan ook het bord weg dat voor de kerk stond om mensen aan te sporen ideeën aan te dragen. Zodra we toe zijn aan het maken van een keuze uit alle ideeën dan melden we ons weer!

 


12 maart 2021

SANERING ONDERGRONDSE OLIETANK

Een ondergrondse HBO tank in de achtertuin van de voormalige pastorie aan de Apeldoornselaan 240, die al jaren niet meer gebruikt wordt, moet worden schoongemaakt. Deze werkzaamheden vinden binnenkort plaats.

De werkzaamheden staan gepland op:
– donderdag 18 maart 2021 (vanaf 8:00 uur); vrij graven van de tank en het openen van het mangat;
– vrijdag 19 maart 2021 (vanaf 8:00 uur); reinigen tank waarna de tank weer afdekt wordt met grond.

Tijdens deze werkzaamheden kan er mogelijk enige overlast ondervonden worden.

 


28 februari 2021

DE WIJK DENKT MEE

Inmiddels staan onze ideeën voor de Theresiakerk een paar weken online en hebben wijkbewoners de mogelijkheid gehad om hun eerste reacties en ideeën te geven. Tijd voor een overzicht van wat er tot nu toe binnen is gekomen!

21 ingevulde reactieformulieren
7 met een eigen initiatief
10 met een idee voor de maatschappelijke ruimtes
4 met kritische reacties

Samenvatting

De meeste mensen die reageren zijn blij dat de kerk blijft staan. Meerdere mensen zien graag een leuke horecaplek ontstaan, met ruimte voor wat extra’s, zoals een speelplek voor kleine kinderen, werkplekken voor zzp’ers of een multifunctionele ruimte die je een dagdeel kunt huren. Een heel ander idee is Belangrijkste overeenkomst: de horeca moet laagdrempelig, betaalbaar en gezellig worden.

Kritiek is er ook, op het parkeren achter de kerk en op ‘nog een supermarkt’. En wordt dat wel een fijn terras, met al die auto’s die langsrijden?

Er zijn een paar partijen die zich gemeld hebben omdat ze zelf een initiatief hebben. Een theatergezelschap dat een plek zoekt, een bibliotheek met koffiehoek, een sociaal fietscafé, een buurtgenoot die graag een collectieve moestuin aan wil leggen en horeca-exploitanten die graag meer willen weten. Via andere kanalen weten we dat er nog meer geïnteresseerde partijen zijn.

Hoe nu verder?

We blijven ideeën verzamelen, maar de opbrengst tot nu toe geeft een aardig idee welke kant het op zou kunnen gaan. De komende tijd gaan we meer in detail kijken hoe de maatschappelijke ruimtes in te richten zouden zijn voor dit soort functies. Waar zou een keuken passen? Wat kan je doen op de bovenverdieping? Moet de trap misschien verpaatst worden? Zo kunnen we de wijkbewoners laten zien wat er mogelijk is en kunnen ondernemers beter inschatten of ze hier een mooie plek van kunnen maken. Daarmee komen we bij de wijk terug!

De concrete opmerkingen die zijn binnengekomen over andere aspecten van het plan, zoals parkeren, groen, laden en lossen worden met Rijnboutt samen verder bekeken. Er zijn nog wat punten op te lossen, ook in overleg met de gemeente. Met name het parkeren in combinatie met het schoolplein is een punt. Pas als daar meer duidelijkheid over is, is het zinvol om de plannen echt verder uit te werken en verder met de omwonenden in gesprek te gaan.

Ondertussen houden we de wijk op de hoogte via deze website en via de facebookpagina’s van de BoRo en Stichting Theresia Rustenburg-Oostbroek en via de wijkkrant Oog voor de Wijk.