Veel gestelde vragen

De laatste tijd zijn er al enkele vragen in de plangroep gesteld die wellicht bij u ook leven, wij behandelen daarom de vragen hier, aanvullende vragen uit het reactieformulier kunnen hier ook worden toegevoegd.

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad in drie moties zijn wens uitgesproken dat er een nieuw planproces zou plaatsvinden met betrokkenheid van de buurt, met als inzet behoud van de kerk. Kavel Vastgoed heeft daarop een brede plangroep samengesteld van partijen uit de wijk die hierover mee wilden denken. De plangroep bestaat uit de BoRo wijkvereniging, stichting Theresia, een direct omwonende uit de Kootwijkstraat en een vertegenwoordiger van de ondernemers. Daarnaast nemen een verslaggever van de BoRo Buurtkrant en een projectleider van de gemeente deel aan de plangroep. De groep wordt ondersteund door Rijnboutt als architect  en door Marc Numann van Newman in Town als onafhankelijk procesbegeleider.

De taak van ons als plangroep is om een plan te maken dat kan rekenen op steun in de buurt en dat past binnen de oplossingsruimte die wij gezamenlijk hebben bepaald. Het uitgangspunt waarmee de plangroep aan het werk is gegaan, is behoud van de kerk, met een supermarkt als financiële basis. De deelnemers hebben tijdens de eerste bijeenkomst hun wensen mee kunnen geven. Het ging daarbij onder andere over het programma (naast een supermarkt ook ruimte voor maatschappelijke functies), stedenbouw (inrichting openbare ruimte en groen, parkeren, stedenbouwkundig ensemble) en architectuur (schoonheid van het gebouw behouden, duurzaamheid). Ook vanuit de gemeente zijn er kaders meegegeven, bijvoorbeeld ten aanzien van de parkeernorm. Uiteraard zal een plan uiteindelijk ook financieel haalbaar moeten zijn.

In de ruimtelijke verkenning zijn al veel buurtbelangen meegenomen. Een paar dingen staan vast, zoals dat er een supermarkt moet komen om het plan haalbaar te maken en de noodzaak om een aantal parkeerplaatsen te realiseren. De uitwerking zoals hij hier nu ligt is echter nog in beweging. De plangroep staat dus open voor ideeën uit de buurt. We zijn vooral heel benieuwd welke ideeën de buurt heeft voor de maatschappelijke functies, zoals de horeca en de invulling van de ruimte op de eerste verdieping. Uiteindelijk zal voor de uitvoering van een plan een bestemmingsplanwijziging nodig zijn. Binnen die procedure is er voor alle belanghebbenden formeel ruimte om iets van het plan te vinden. We horen de opmerkingen echter liever nu al!

Hoewel de plaatjes al best ver uitgewerkt lijken, is het alleen nog een ruimtelijke verkenning. Het doel hiervan was om te onderzoeken of er een haalbare en aantrekkelijke oplossing mogelijk was, met een supermarkt en behoud van de kerk. De plangroep heeft op basis van de verkenning het vertrouwen dat dit haalbaar is en dat de uitdagingen die nog in het plan zitten kunnen worden opgelost bij het uitwerken tot een ontwerp.

In 2019 is door de toenmalige wethouder Wonen de bewonersgroep de mogelijkheid geboden om binnen 6 maanden met een alternatief plan te komen voor de sloop van de kerk. De bewoners hebben 2 partijen gevonden, die op eigen initiatief hun plannen hebben gepresenteerd. Dat ging om een 70 meter hoge toren met studentenwoningen die uit het kerkgebouw oprees (DAVL-plan) en een plan om zestig appartementen in de kerk en de parochie te realiseren (DODUVA-plan). In 2019 heeft de toenmalig wethouder Wonen geconcludeerd dat de plannen financieel haalbaar waren, mits de gemeente zou bemiddelen. De parochie en Kavel Vastgoed hebben begin 2020 geen overeenstemming kunnen bereiken met één van de partijen. De alternatieve plannen zijn daarna van tafel gegaan.

Achter de kerk staat een monumentale perenboom. Deze wordt ingepast in het plan. Aan de voorzijde van de kerk bevinden zich twee tuintjes. Op initiatief van een buurtbewoner worden deze voorlopig tweewekelijks onderhouden in samenwerking met medewerkers van Middin. In de uiteindelijke situatie worden op de plek van de tuintjes groene terrassen voorzien. Daarbij zullen de bestaande bomen zoveel mogelijk worden ingepast. Het te realiseren parkeerdek wordt zo groen mogelijk ingericht.

Het klooster blijft gewoon staan.

Er is goed gekeken naar verschillende mogelijkheden om voldoende parkeerplekken te maken. De beste en misschien wel enige oplossing blijkt op maaiveld, aan de achterzijde van de kerk. Daarvoor is het achterterrein van de school nodig en eigenlijk ook het gebouw zelf. Omdat het schoolgebouw klein en behoorlijk verouderd is, liggen er misschien wel kansen om twee vliegen in één klap te slaan: een parkeeroplossing voor de supermarkt en een nieuw gebouw op de plek van de school. Dat kan opnieuw een school zijn, of iets heel anders. Daarover willen we graag in gesprek met de gemeente.

Als eerste zijn wij zeer benieuwd naar de reacties van de buurt en eventuele suggesties. Waar mogelijk zullen we opmerkingen en suggesties meenemen in verdere uitwerking van de ruimtelijke verkenning. Daarnaast gaan we binnenkort met de gemeente in gesprek om te horen of zij zich in de hier gepresenteerde ontwikkelrichting kan vinden.

Indien de reactie positief is, gaan we aan de slag om de plannen verder uit te werken. Dat leidt tot een eerste ontwerp, waarin zoveel mogelijk open eindjes zijn afgerond. Dit zullen wij breed delen met de buurt. Daarna gaan we richting de formele procedure die tot de gemeentelijke toestemming moet leiden.

Er zijn geen concrete plannen voor het Pleysier College. Wel willen we met de gemeente in gesprek over het idee om het schoolplein op een verhoogd dek te leggen en daaronder te parkeren. Wellicht zijn er ook kansen om het huidige, verouderde gebouw bij de plannen te betrekken en te vervangen door een nieuw schoolgebouw.

De buurt heeft aangegeven heel belangrijk te vinden dat er in de kerk ruimte komt voor functies die als ontmoetingsplek kunnen fungeren en de sociale samenhang van de buurt vergroten. We heel graag van de buurt horen welke initiatieven zij hier zien. We willen het sociale ondernemerschap in de buurt de ruimte geven en gaan dus niet uit van een keiharde commerciële exploitatie.